Reorganizarea judiciară

Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoană juridică, împuternicit sa efectueze în numele si pe contul acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să își administreze activitatea și să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.

Principalele atributii ale administratorului judiciar, sunt: 

 1. examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale și supunerea acelui raport judecătorului sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; 
 2. examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, și asupra existenței premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile art. 138, precum și asupra posibilității reale de reorganizare efectivă a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea și supunerea acelui raport judecătorului sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; 
 3. întocmirea actelor , în cazul în care debitorul nu si-a îndeplinit obligatia respectiva înauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor; 
 4. elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, în functie de cuprinsul raportului  si în conditiile si termenele prevazute 
 5. supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; 
 6. conducerea integrala, respectiv în parte, a activitatii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului; 
 7. convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica; 
 8. introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; 
 9. sesizarea de urgenta a judecatorului sindic în cazul în care constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; 
 10. mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor; 
 11. verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creantelor; 
 12. încasarea creantelor; urmarirea încasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;
 13. cu conditia confirmarii de catre judecatorul sindic, încheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; 
 14. sesizarea judecatoruluisindic în legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. 

Debitorul care se confrunta cu dificultati economice majore in realizarea activitatii sale poate apela la procedura reorganizarii judiciare ca sansa optima de redresare a afacerii sale. Finalitatea acestei proceduri este reintegrarea viabila a societatii debitoare in circuitul economic.

Oferim consultanta de specialitate în elaborarea planului de reorganizare judiciară, vă asistam în cadrul negocierilor privind angajamentele şi aranjamentele de plată, precum si in cadrul negocierilor privind esalonarea datoriilor catre creditori,  pentru a vă ajuta să depăşiţi cât mai lin această situaţie.

Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea de catre adunarea creditorilor, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada:

 •  restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
 •  restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
 •  restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.