Ce presupune deschiderii procedurii de insolvență asupra debitorului?

1. În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor

  • De la data rămânerii definitive a tabelului de creanţe şi până la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de datorii este suspendată de drept, în privinţa debitorului, curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, cu excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de preferinţă ale căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform actelor din care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza de preferinţă.
  • De la data aprobării planului de rambursare prin vot de către creditori se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. De asemenea se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva debitorului.

2. În cazul deschiderii procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active

Deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active are următoarele efecte:

  • debitorul nu îşi mai poate exercita dreptul de dispoziţie asupra bunurilor urmăribile şi veniturilor urmăribile din averea sa;
  • se suspendă de drept executările silite individuale împotriva averii debitorului. Nu sunt supuse suspendării măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi;
  • se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva averii debitorului.
  • se suspendă de drept, în privinţa debitorului, până la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de datorii, curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, cu excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de preferinţă ale căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform actelor din care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza de preferinţă;

3. În cazul deschiderii procedurii simplificate de insolvență

Efectele admiterii cererii pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvență:

  • De la data rămânerii definitive a sentinţei instanței de deschidere a procedurii simplificate de insolvență, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Nu sunt supuse suspendării de drept măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.
  • De la data rămânerii definitive a sentinţei este suspendată de drept, în privinţa debitorului, curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată.

De asemenea, se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva debitorului.

Eliberarea de datoriile reziduale

Art. 71. – Eliberarea de datorii reziduale ca efect al respectării planului de rambursare a datoriilor sau a condițiilor procedurii simplificate de insolvență 

(1) În cazul debitorului ce a fost supus unei proceduri de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau unei proceduri simplificate de insolvență, în termen de 60 de zile de la emiterea, în temeiul art. 42, a deciziei de închidere a procedurii, debitorul poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale.

(2) În baza cererii debitorului, însoțită de decizia comisiei de insolvență de închidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare sau, după caz, a deciziei prevăzute la art. 70, instanța dispune eliberarea debitorului de datoriile reziduale, constând în valoarea creanțelor ce depășește cota de acoperire convenită prin planul de rambursare.

(3) Sentința se comunică debitorului și creditorilor și poate fi atacată cu apel, la tribunal, în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judecă de urgență și cu precădere.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă se publică în Buletinul procedurilor de insolvență și se comunică instituțiilor competente, spre radierea mențiunii privind insolvența debitorului.

(5) De la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvență a hotărârii judecătorești de eliberare de datorii, debitorul nu mai poate fi supus vreunei interdicții sau limitări a drepturilor debitorului aflate în legătură cu insolvența acestuia.

Art. 72. – Condițiile eliberării de datorii în cazul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

 (1) După închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, deschise potrivit art. 46 lit. a) sau b), debitorul va continua să facă plăți către creditori pe duratele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, alin. (3), în proporția din veniturile urmăribile stabilită de instanță sau, după caz, de comisia de insolvență, și va fi supus limitărilor și interdicțiilor prevăzute la alin. (6) și (7).

(2) Dacă după un an de la data închiderii procedurii, debitorul a acoperit o cotă de cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor, instanța, la cererea debitorului, care va avea anexată decizia comisiei de insolvență, prevăzută la art. 73, verificând dacă au fost respectate obligațiile prevăzute la alin. (6) și interdicțiile prevăzute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii.

(3) Dacă după 3 ani de la data închiderii procedurii, debitorul a acoperit cel puțin 40% din valoarea creanțelor, instanța, la care va avea anexată decizia comisiei de insolvență, prevăzută la art. 73, verificând dacă au fost respectate obligațiile prevăzute la alin. (6) și interdicțiile prevăzute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii.

(4) Dacă, cu toate diligențele sale, debitorul nu a reușit să acopere cel puțin cota din valoarea creanțelor prevăzută la alin. (3) prima teză, instanța, la cererea debitorului, verificând dacă au fost respectate obligațiile prevăzute la alin. (6) și interdicțiile prevăzute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii numai după trecerea unui termen de 5 ani de la închiderea procedurii.

(5) Sentința prin care s-a dispus eliberarea de datorii se comunică debitorului și creditorilor și poate fi atacată cu apel, la tribunal, în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judecă de urgență și cu precădere.

Ești eligibil?

I

Debitorul notifică intenţia sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii conform art. 13, alin. (4) din Legea nr.151/2015, cu cel puţin 30 de zile înainte de data depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă.  

II

Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, dovada faptului că este angajat sau că desfăşoară o activitate producătoare de venituri ori, după caz, documente care să ateste lipsa/reducerea capacităţii sale de muncă, iar, dacă este şomer, dovada faptului că nu a fost concediat din motive imputabile şi că a făcut toate demersurile specifice unei persoane diligente pentru obţinerea unui loc de muncă potrivit art. 13, alin. (6), litera a) din Legea nr. 151/2015. 

III

Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, documente care să ateste veniturile din muncă şi cele asimilate acestora, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale ori reprezentând o altă categorie de prestaţii sociale, precum şi orice alte venituri, inclusiv venituri cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală şi dividende încasate într-o perioadă de 3 ani anterior depunerii cererii, precum şi o menţiune privind schimbările previzionate ale veniturilor în următorii 3 ani conform art. 13, alin. (6), litera b) din Legea nr. 151/2015.

IV

Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri, debitorul obţine, şi anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, şi un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale conform art. 5, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 419/2017. 

V

Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, copii ale declaraţiilor fiscale pentru ultimii 3 ani anterior formulării cererii, un extras de cazier judiciar şi cazier fiscal la zi şi un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii potrivit art. 13, alin. (6), literele c), d), şi e) din Legea nr. 151/2015.

VI

Debitorul întocmeşte, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor, o propunere de plan de rambursare a datoriilor care conţine cel puţin sumele pe care debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi conform art. 13, alin. (6), litera f) din Legea nr. 151/2015.