Eșalonarea datoriilor către ANAF

Societățile comerciale, cât și persoanele fizice își vor putea eșalona datoriile pe care le au la bugetul de stat, pe o perioadă de maximum 5 ani. În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat procedura de aplicare a noilor prevederi, actul normativ fiind publicat recent în Monitorul Oficial.

Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale administrate, potrivit legii, de ANAF, înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Prin obligații fiscale administrate de ANAF se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligații fiscale accesorii, datorate și neachitate.

Cererea de acordare a eșalonării la plată

Eșalonarea la plată se solicita de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratură organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Cererea contribuabilului se soluționează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

Cererea de acordare a eșalonării la plată va cuprinde următoarele elemente:

 1. datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresă de e-mail, precum și numele, prenumele și calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relațiile cu terții;
 2. perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, exprimată în luni, și motivarea acesteia;
 3. suma totală pentru care se solicită eșalonarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat și în cadrul acestora, pe obligații fiscale principale și accesorii;
 4. justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești și cauzele acesteia;
 5. mențiuni referitoare la eșalonările la plată acordate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, denumită în continuare ordonanță de urgență;
 6. data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum și ștampila, dacă este cazul.

La cererea de acordare a eșalonării la plată se anexează următoarele documente:

 • declarația pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenței, că nu se află în dizolvare și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală;
 • documente sau informații relevante în susținerea cererii.

În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eșalonării de plată se anexează și următoarele documente:

 1. copia ultimei situații financiare anuale depuse la oficiul registrului comerțului/organul fiscal competent, după caz;
 2. situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată
 3. copia ultimei balanțe de verificare;
 4. programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare;
 5. situația privind indicatorii orientativi și alte informații

În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eșalonării la plată se anexează și următoarele documente:

 1. registrul-jurnal de încasări și plăți sau, după caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată;
 2. programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

După primirea cererii de acordare a eșalonării la plată, organul fiscal competent verifică:

 • dacă cererea conține elementele și documentele prevăzute mai sus
 • dacă au fost depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • existența unor sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget.

În vederea soluționării cererii de acordare a eșalonării la plată și a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal la dosarul eșalonării