Lichidarea asociațiilor și fundațiilor

Procedura de lichidare a asociațiilor și fundațiilor este diferită de cea aplicabilă societăților.

Procedura de lichidare a asociațiilor și fundațiilor este diferită de cea aplicabilă societăților. Cadrul legislativ care o reglementează este reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Prima etapă a lichidării o reprezintă obținerea sentinței civile de aprobare a dizolvării.

În tabelul de mai jos redăm modul de dizolvare a asociațiilor și fundațiilor, așa cum este prevăzut în reglementarea sus-menționată:

Ca urmare a sentinței civile de aprobare a dizolvării, se începe procedura de lichidare, care nu se va încheia înainte de șase luni de la publicarea sentinței de dizolvare.

Așa cum prevede OG nr. 26/2000, etapele lichidării organizațiilor nonprofit sunt următoarele:

Etapa 1. Numirea lichidatorilor, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor. Aceasta coincide cu încetarea mandatului consiliului director și se poate face:

 • prin însăși hotărârea judecătorească, în cazul dizolvării de drept sau al dizolvării prin hotărârea judecătoriei;
 • de către adunarea generală, în cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale. (art. 61 alin. (1)-(2))

Etapa 2. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii:

 • fac inventarul;
 • încheie un bilanț (bilanțul de început al lichidării) care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau fundației;
 • primesc și păstrează registrele și orice alte acte ale asociației sau fundației;
 • țin un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora. (art. 62 alin. (1)-(2))

Etapa 3. Derularea operațiunilor lichidării. Lichidatorii sunt obligați:

 • să încaseze creanțele;
 • să plătească creditorii;
 • dacă numerarul este insuficient pentru plata creditorilor, să transforme restul activului în bani vânzând prin licitație publică bunurile mobile și imobile; (art. 63 alin. (1))
 • să repartizeze bunurile și sumele obținute din valorificarea patrimoniului. În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Acestea pot fi:
 1. transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau al fundației;
 2. atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă în termen de șase luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile sau în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice;
 3. preluate de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, ori, după caz, de comuna sau orașul în a cărei/cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local – în cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată când scopul sau activitatea sa a devenit ilicit(ă) sau contrar(ă) ordinii publice, când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. (art. 60 alin. (1)-(4))

Etapa 4. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni:

 •  să facă publicarea lichidării prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică;
 • conform art. 68 alin. (1), să depună la sediul judecătoriei care a dispus dizolvarea:

 • bilanțul de lichidare, care este reprezentat de situațiile financiare întocmite după terminarea lichidării astfel cum este precizat în formularul S1039 „Situațiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării ope-rațiunilor de fuziune, divizare sau lichidare” și trebuie să fie aprobat de adunarea generală și vizat de cenzorul organizației nonprofit. Bilanțul de lichidare va avea toate conturile zero și va fi înregistrat la administrația financiară de care aparține sediul organizației nonprofit;
 • registrul jurnal aferent perioadei de lichidare, în care se vor evidenția toate operațiunile contabile efectuate;
 • un memorandum, care constituie o sinteză a activității desfășurate de lichidator de la momentul învestirii (al sentinței de dizolvare) și până la finalizarea operațiunilor tehnice de radiere. Memorandumul este structurat în două capitole: în primul sunt menționate datele de identificare ale entității și obiectul său de activitate și sunt enumerați membrii fondatori, iar în cel de-al doilea se detaliază activitatea desfășurată de organizația nonprofit de la momentul dizolvării și până la finalizarea lichidării, precizându-se inclusiv operațiunile contabile care au fost efectuate ca urmare a demersurilor întreprinse;
 • balanța de verificare la data finalizării operațiunilor de lichidare, care va avea toate soldurile finale zero;
 • certificatul de atestare fiscală emis de administrația financiară și de direcția impozite și taxe locale în raza cărora organizația nonprofit își are sediul social și care certifică absența obligațiilor față de bugetul de stat;
 • o declarație notarială în care se precizează faptul că lichidatorii își asumă toate operațiunile de lichidare și că acestea au fost finalizate;
 • conform art. 70 alin. (3), să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Acest lucru se realizează prin înaintarea unei cereri de radiere la judecătorie.

Etapa 5. Remiterea celor în drept a bunurilor și a sumelor rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării, dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nicio contestație. (art. 69)

Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați de obligațiile asumate și li se va elibera în acest scop un act constatator în baza căruia se face și radierea. (art. 71 alin. (2)) Procedura de radiere a organizațiilor neguvernamentale se realizează în termen de 30 de zile de la publicarea operațiunilor de lichidare la grefa judecătoriei.

Asociația sau fundația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. (art. 71 alin. (1))